Com una continuació de la problemàtica que el 2013 es va produir a la Vall de Llémena amb la construcció d’una planta per assecar salmorra, ara es presenta l’ampliació de la planta per assecar pernils. En aquella ocasió, els veïns de Sant Aniol de Finestres van crear una plataforma, sota el nom de “Salvem Sant Aniol”, per tal de rebutjar el projecte de construcció d’uns hivernacles per tractar i assecar salmorres industrials a Sant Esteve de Llémena, que havia presentat l’empresa Sal Llémena. La Mancomunitat de municipis de la Vall de Llémena es va manifestar a favor de mantenir l’entorn de l’Església de Sant Esteve de Llémena dins dels principis paisatgístics i rurals que donen identitat pròpia al conjunt de la Vall i que han estat motiu dels impulsos per a afavorir el turisme i per aquesta raó va ser rebutjada.

 

Ara l’empresa assecadora Pernils Llémena, radicada a Sant Esteve de Llémena, ha presentat un projecte d’ampliació de la seva planta que ha provocat el rebuig d’una bona part dels veïns de la vall. És degut no només per l’alteració substancial del paisatge del poble, amb un edifici de 12 metres d’alçada, sinó també per l’augment d’emissions, de soroll i de la circulació de camions de gran tonatge per una carretera tan estreta.

El projecte és defensat des de l’ajuntament pels beneficis econòmics que pot reportar al poble que repercutiran en tots els habitants a través de projectes necessaris per al municipi, així com per la creació de llocs de treball pels habitants de la vall.

 

Des de l’Economia del Bé Comú creiem que el projecte únicament es pot portar a terme si realment això implica una aportació real al bé comú i per això s’han de tenir en compte els valors que els regeixen, com són: la dignitat humana, la solidaritat i la justícia social, la sostenibilitat ecològica i la participació democràtica.

  1. La dignitat humana:

Tenint en compte que de la plantilla de treballadors només cinc són del poble i aquests llocs de treball són rebutjats pels joves del poble, intuïm que les condicions i/o el salari no són gaire atractius i ens fa entendre que l’empresa té poc en compte la dignitat humana que reclama l’EBC.

  1. Solidaritat i justícia social:

Si bé és cert que l’empresa aporta béns socials (xarxa d’aigua al poble, aportació dels obligats impostos a l’ajuntament) aquests, en un primer moment, es poden percebre com bé comú. Però deixen de ser-ho quan aquestes aportacions s’utilitzen com a instrument de poder per pressionar e influir en benefici propi sobre l’ajuntament.

  1. Sostenibilitat ecològica:

De per si, l’empresa ocupa ja gran part de la superfície del poble de St. Esteve de Llémena. Si es construeix l’assecador, la planta esdevindrà tan gran com el poble, anul·lant la personalitat, ja bastant tocada per la mateixa planta, del poble i de la vall. A tot això s’han d’afegir els problemes del soroll dels ventiladors així com els derivats del tràfic, entre altres.

  1. La participació democràtica:

L’EBC defensa com un valor indispensable la participació democràtica, per això pensem que n’és indispensables la realització d’una consulta als habitants de la vall per expressar la seva opinió del projecte.

 

Pensem que només una vegada es tinguin consolidats aquests valors es podria realitzar l’ampliació. Si no hi ha cap més criteri que l’econòmic, la decisió que es prengui serà, sigui la que sigui, errònia.