Què és l’Economia del Bé Comú?

L’EBC, promoguda per l’austríac Christian Felber, és un moviment que pretén reorientar el model socioeconòmic actual (basat en la maximització del benefici individual), i enfocar-lo al servei del bé comú.

Filosofia EBC

L’EBC es regeix per una sèrie de valors humans fonamentals que caldria aplicar a l’activitat econòmica com són: la dignitat humana, la solidaritat, la sostenibilitat ecològica, la justícia social i la participació democràtica, entre d’altres.

En l’economia real actual es mesura l’èxit econòmic amb valors o indicadors monetaris com el producte interior brut i els beneficis. Aquests indicadors no ens diuen res sobre les condicions en les quals s’assoleixen (massa sovint mitjançant la sobreexplotació del medi ambient, el creixement de la desigualtat, la vulneració de drets humans, etc.). De la mateixa manera, que una empresa tingui beneficis no ens indica res sobre les condicions laborals dels seus treballadors, el tracte als seus proveïdors, què produeix ni com ho produeix, ni sobre l’impacte ambiental, social o ètic derivat de la seva activitat.

En resum, la implantació de l’EBC equivaldria a adaptar l’economia real actual a una economia basada en els principis que ja recullen la majoria de constitucions i normes legals orientades al Bé Comú i a la cooperació.

Algunes propostes concretes de l’EBC:

 1. Establir en les relacions econòmiques els mateixos valors que en les relacions humanes.
 2. Complementar la democràcia representativa amb la deliberativa i participativa.
 3. Que el diner sigui un mitjà i no un fi. Canviar l’afany de lucre i la competència per la cooperació i la contribució al bé comú.
 4. Que l’èxit econòmic es mesuri amb indicadors de bé comú i no de benefici financer o PIB.
 5. Establir una banca democràtica i pública.
 6. Establir convencions econòmiques locals per tal de democratitzar l’economia.
 7. Que la naturalesa no pugui ser propietat privada ni objecte d’especulació, i reduir la petja ecològica a un nivell globalment sostenible i just.
 8. Afavorir fiscalment i legalment les empreses que treballin pel bé comú.
 9. Que les empreses es desenvolupin fins a la seva mida òptima, potenciant la cooperació entre elles i establint un ecosistema d’empreses solidàries.
 10. Establir una relació justa entre els ingressos del que menys cobra i el que cobra més en una empresa.
 11. Obrir a empleats i ciutadania els drets de decisió i de propietat de les grans empreses.
 12. Reduir escalonadament l’horari de treball retribuït i atorgar un any sabàtic de cada deu.

Com participar en el moviment EBC des de les comarques de Girona?

A TÍTOL PARTICULAR

Amb la creació d’un «grup local» o participant en un dels ja existents, com ara el de Girona. Els Camps d’Energia són grups de treball que aprofundeixen, difonen i desenvolupen la idea i els continguts de l’EBC, i construeixen xarxes de cooperació amb iniciatives similars. Promouen i porten a terme, des de la participació ciutadana, les orientacions concretes cap al bé comú, aplicables a empreses, administracions, associacions i la resta d’organitzacions. En aquesta mateixa web trobareu informació del grup local de Girona, que s’ha constituït com a Associació.

COM A EMPRESARIS

Podeu col·laborar amb l’EBC recolzant, potenciant i participant en el seu procés de desenvolupament general. De manera més pràctica, podeu fer-vos socis o simpatitzants de l’Associació EBC Girona, aplicar a la vostra empresa els principis esmentats de l’EBC i auditar-los regularment fent el Balanç del Bé Comú.

COM A ENTITATS I INSTITUCIONS

Podeu aplicar a la vostra institució les recomanacions que acabem de fer per als empresaris inclosa la realització del Balanç del Bé Comú. També podeu tenir en compte aquells principis no només en les vostres relacions internes sinó també en les externes, per exemple en els criteris dels concursos públics de selecció dels vostres proveïdors de béns i serveis.