EBC GIRONA

Com ens organitzem?

El Grup Local de Girona va néixer l’any 2014, connectat amb l’Associació Catalana de Barcelona i EBC Terrassa per al Foment de l’Economia del Bé Comú. Primer es constituí l’equip coordinador, impulsor de tasques organitzatives i diversos projectes: difusió de l’EBC, introducció del Balanç del Bé Comú, relació amb les administracions, confluència amb altres moviments d’economia alternativa, etc. Hem celebrat cada any una assemblea oberta als simpatitzants.

L’any 2019 vam decidir constituir-nos legalment com Associació EBC Girona, per ser més eficaços en l’assoliment dels nostres objectius. Aquí es poden consultar els Estatuts.

EQUIP COORDINADOR

El seu objectiu és impulsar, marcar la línia, vetllar per la coherència i l’eficàcia dels projectes de l’EBC a Girona.
Es reuneix almenys un cop al mes, amb un quòrum mínim de la meitat més un dels membres. L’acta es comparteix amb els socis i simpatitzants d’EBC-Girona.
Les decisions es prenen per consens sistèmic, com és habitual dins el moviment de l’EBC, que consisteix a comptar les resistències a una proposta en lloc dels vots favorables.
Els membres de l’EC són escollits per l’Assemblea de socis per períodes de dos anys.

Des de juny de 2021 està format per la Comissió Executiva – Susana Mota (presidenta), Pere Guanter (Secretari) i Albert Hereu (Tresorer) – i quatre Vocals – Josep Ma Carbó, Carles Clemente, Carme Cornet i Adrià Vilella.

GRUP DE TREBALL

L’objectiu general del Grup de Treball és planificar i dur a terme accions per donar a conèixer (DIFUSIÓ) i implantar (APLICACIÓ) l’EBC a les comarques gironines i col·laborar en les tasques bàsiques pel funcionament de l’Associació (ORGANITZACIÓ). En poden formar part els socis o simpatitzants que desitgin participar i que es distribueixen entorn un Referent per a cada tipus de tasca de què ens ocupem, però participem en el desenvolupament dels projectes coordinats com un sol grup.

 

SUBGRUP DE DIFUSIÓ I RELACIÓ AMB LES ADMINISTRACIONS

L’objectiu d’aquest grup de treball és cercar les millors estratègies per a difondre els valors i la pràctica de l’Economia del Bé Comú. Més concretament:

1.- Fidelitzar i facilitar la participació dels simpatitzants.

2.- Tenir presència als mitjans de comunicació, especialment amb els de les comarques de Girona i mantenir activa la presència a les xarxes socials Facebook i Twitter.

3.- Organitzar actes de difusió.

SUBGRUP EMPRESA I BALANÇ DEL BÉ COMÚ (EiBBC)

L’EBC canvia l’enfocament empresarial en introduir com a variable principal l’aportació al bé comú. Cal viabilitat financera, i el Balanç Financer permet controlar-la, però el Balanç del Bé Comú (BBC) ens dóna la mesura de l’aportació que fem al bé comú.

la LT EiBBC treballem per informar i acompanyar en la transició cap a l’EBC, i assessorar en l’elaboració del BBC empreses i ens públics o privats (ajuntament, associació, cooperativa…). També us ajudarem a trobar el consultor o auditor d’EBC acreditat adequat.

Voleu organitzar alguna xerrada sobre l’EBC?