EBC GIRONA

Com ens organitzem?

El Grup Local de Girona va néixer l’any 2014, connectat de prop amb l’Associació Catalana de Barcelona i EBC Terrassa per al Foment de l’Economia del Bé Comú. Primer es constituí l’equip coordinador, impulsor de tasques organitzatives i diversos projectes: difusió de l’EBC, introducció del Balanç del Bé Comú, relació amb les administracions, confluència amb altres moviments d’economia alternativa, etc. Hem celebrat cada any una assemblea oberta als simpatitzants.

L’any 2019 vam decidir constituir-nos legalment com Associació EBC Girona, per ser més eficaços en l’assoliment dels nostres objectius. Aquí es poden consultar els Estatuts.

Estem vinculats i som part del moviment internacional Economy for the Common Good a través de la Federación Española EBC.

EQUIP COORDINADOR

El seu objectiu és impulsar, marcar la línia, vetllar per la coherència i l’eficàcia dels projectes de l’EBC a Girona.
Es reuneix almenys un cop al mes, amb un quòrum mínim de la meitat més un dels membres. L’acta es comparteix amb els socis i simpatitzants d’EBC-Girona.
Les decisions es prenen per consens sistèmic, com és habitual dins el moviment de l’EBC, que consisteix a comptar les resistències a una proposta en lloc dels vots favorables.
Els membres de l’EC són escollits per l’Assemblea de socis per períodes de dos anys.

Des de juny de 2023 està format per la Comissió Executiva – Albert Hereu (President), Lola Torrent (Secretària) i Carles Martí (Tresorer) – i tres Vocals – Josep Ma Carbó, Susana Mota i Adrià Vilella.

GRUP DE TREBALL

L’objectiu general del Grup de Treball és planificar i dur a terme accions per donar a conèixer (DIFUSIÓ) i implantar (APLICACIÓ) l’EBC a les comarques gironines i també col·laborar en les tasques bàsiques pel funcionament de l’Associació (ORGANITZACIÓ). En poden formar part els socis o simpatitzants que desitgin participar-hi. Es distribueixen entorn a referents per a cada tipus de tasca de què ens ocupem, però participem en el desenvolupament dels projectes coordinats com un sol grup.

La nostra filosofia passa per:

– Aprofitar i potenciar les capacitats i interessos dels col·laboradors de forma flexible i d’acord amb la disponibilitat i desitjos de cadascú.

– Prioritzar les nostres actuacions i adaptar-les a les nostres energies i possibilitats.

– Col·laborar amb altres grups i/o entitats de l’EBC, de l’àmbit de les economies transformadores i de la cooperació, per establir sinergies, compartir interessos i recursos i evitar duplicitats.

DIFUSIÓ de l’EBC

L’objectiu del grup de treball pel que fa a Difusió és cercar les millors estratègies per a comunicar i escampar els valors i les propostes del model econòmic de l’Economia del Bé Comú.

Més concretament:

1.- Fidelitzar, enxarxar i facilitar la participació dels simpatitzants en el procés de presa de consciència i decisions de conducta que aporten Bé Comú.

2.- Que l’EBC tingui presència als mitjans de comunicació, especialment els de les comarques de Girona, i mostrar informació de l’activitat a web i a les xarxes socials (Facebook i Twitter).

3.- Organitzar i participar en actes per difondre l’EBC, l’evolució del moviment internacional i les economies transformadores: xerrades, cursos, conferències, taules rodones…

4.- Confluir amb entitats de les Comarques de Girona amb què compartim valors i propòsits, i establir-hi aliances i fer xarxa, en cerca d’una economia centrada en el benestar dels éssers vius i la sostenibilitat planetària.

5.- Generar i difondre el coneixement fonamentat en l’evidència sobre l’Economia del Bé Comú i les Economies Transformadores

APLICACIÓ de l’EBC

MBC 5.0 en català

L’EBC canvia l’enfocament empresarial en introduir com a variable principal l’aportació al Bé Comú. La necessària viabilitat financera es controla amb el Balanç Financer, però el Balanç del Bé Comú (BBC) ens dóna la mesura de l’aportació que fem al Bé Comú. Altres eines EBC són el Producte del Bé Comú- alternativa al PIB – i l’Índex del Bé Comú que mesura el benestar i la qualitat de vida d’una població.

Aplicar la Matriu del Bé Comú és una mesura del valor intangible d’entitats de tota mena, per les quals genera l’Informe del Bé Comú de l’exercici (vàlid com a Informe No Financer obligatori a la UE i quantificador de la implicació en l’assoliment dels ODS – Agenda 2030 de l’ONU) i propostes de millora que, prioritzades i seleccionades, i assignant-hi responsables i recursos, constituiran el Pla de Millora per als pròxims anys. 

El BBC és un acte d’autoobservació i reflexió col·lectiu transformador, que implica l’organització, treballadors, proveïdors i resta de grups d’interès en un procés que millora la imatge de marca (especialment si s’audita i fa públic a través de l’etiquetatge). A més proporciona un Taulell de Comandament per les organitzacions del Bé Comú. 

Treballem per oferir informació i acompanyament en la transició cap a l’EBC, i facilitar l’elaboració del BBC, a empreses i ens públics o privats (ajuntament, associació, cooperativa, centre educatiu…). També us ajudem a trobar el consultor o auditor d’EBC acreditat adequat.

Voleu organitzar alguna xerrada sobre l’EBC?