EBC GIRONA

Participa

Si comparteixes els principis de l’Economia del Bé Comú, i vols estar al corrent de les nostres activitats, subscriu-te al nostre butlletí i segueix-nos a les xarxes socials!

Si vols participar de manera més activa i voluntària amb nosaltres, fes-te soci!

FES-TE SOCI/A

DRETS QUE TENEN ELS ASSOCIATS A L’EBC

Les persones associades, que estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions, tenen dret a:

 

 1. Prendre part en quantes activitats organitzi l’Associació o els grups de treball respectius en compliment de les seves finalitats.
 2. Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l’Associació pugui obtenir pels seus associats.
 3. Participar en les assemblees amb veu i vot. Cada associat té un vot.
 4. Ser electors i elegibles per als càrrecs de gestió i representació.
 5. Fer suggeriments als membres de l’Equip Coordinador i òrgans dels grups locals, amb vista al millor compliment de les finalitats de l’Associació.
 6. Rebre informació sobre les activitats; la gestió financera de l’Associació i sobre els acords adoptats pels òrgans de la mateixa. Aquesta informació haurà de fer-se pública a través de la web de l’Associació, i en tot cas facilitar-se sempre que ho sol·licitin les persones associades.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Tenir accés als documents principals de l’Associació

DEURES QUE TENEN ELS ASSOCIATS A L’EB

Són deures dels associats:

 1. Complir els presents Estatuts, les seves normes de desenvolupament i els acords vàlidament adoptats pels òrgans socials de l’Associació i dels Camps d’Energia als quals pertanyi.
 2. Abonar les quotes que es fixin, ordinàries i extraordinàries. 
 3. Exercir fidelment les obligacions inherents al càrrec que ocupin.
 4. Compartir les finalitats i principis de l’Associació, i col·laborar per a la consecució de les mateixes.
 5. Comunicar qualsevol variació de dades personals, adreça i/o correu electrònic necessaris per a l’eficaç funcionament de l’Associació.

El Grup Local de l’EBC de Girona us pot oferir informació, assessorament i suport si teniu interès a aplicar el Balanç del Bé Comú a la vostra empresa, entitat o ajuntament. Estem al vostre servei!