PARTICIPA

Participa

Si comparteixes els principis de l’Economia del Bé Comú (EBC) i vols estar al corrent de les nostres activitats, fes-te simpatitzant!

Però si vols participar de manera activa i voluntària amb nosaltres en la promoció d’una economia orientada al bé comú, fes-te soci!

PARTICIPA

Pot ser simpatitzant o soci del Grup Local de Girona de l’Economia del Bé Comú qualsevol persona física o jurídica que vulgui contribuir de manera activa al desenvolupament i la implantació de l’Economia del Bé Comú i es comprometi amb els seus valors principals: dignitat humana, solidaritat, sostenibilitat, equitat, transparència i participació democràtica. L’EBC és una iniciativa global que inclou a tothom: persones físiques, empreses, ONG, sindicats, institucions acadèmiques, institucions públiques, organitzacions socials, etc.

ELS SIMPATITZANTS DEL GRUP LOCAL DE GIRONA DE L’EBC

AVANTATGES DELS SIMPATITZANTS DE L’EBC

Les persones i empreses/entitats que comparteixen els valors de l’EBC i volen rebre informació sobre l’EBC tant a nivell de comarques gironines, com nacional o internacional, formen part de la base de dades de simpatitzants. Així estan al dia de les notícies i iniciatives que es generen i mantenen el vincle amb l’EBC. També poden participar de forma activa al Grup de Treball, o oferir col.laboració o experiència professional,o fer una aportació econòmica puntual a l’Associació EBC Girona si ho desitgen.

ELS ASSOCIATS
AL GRUP LOCAL DE GIRONA DE L’EBC

DRETS QUE TENEN ELS ASSOCIATS A L’EBC

Les persones associades, que estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions, tenen dret a:

 1. Prendre part en quantes activitats organitzi l’Associació o els camps d’energia respectius en compliment de les seves finalitats.
 2. Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l’Associació pugui obtenir pels seus associats.
 3. Participar en les assemblees amb veu i vot. Cada associat té un vot.
 4. Ser electors i elegibles per als càrrecs de gestió i representació.
 5. Fer suggeriments als membres de l’Equip Coordinador i òrgans dels camps d’energia, amb vista al millor compliment de les finalitats de l’Associació.
 6. Rebre informació sobre les activitats; la gestió financera de l’Associació i sobre els acords adoptats pels òrgans de la mateixa. Aquesta informació haurà de fer-se pública a través de la web de l’Associació, i en tot cas facilitar-se sempre que ho sol·licitin les persones associades.
 7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Tenir accés als documents principals de l’Associació

DEURES QUE TENEN ELS ASSOCIATS A L’EB

Són deures dels associats:

 1. Complir els presents Estatuts, les seves normes de desenvolupament i els acords vàlidament adoptats pels òrgans socials de l’Associació i dels Camps d’Energia als quals pertanyi.
 2. Abonar les quotes que es fixin, ordinàries i extraordinàries. 
 3. Exercir fidelment les obligacions inherents al càrrec que ocupin.
 4. Compartir les finalitats i principis de l’Associació, i col·laborar per a la consecució de les mateixes.
 5. Comunicar qualsevol variació de dades personals, adreça i/o correu electrònic necessaris per a l’eficaç funcionament de l’Associació.

El Grup Local de l’EBC de Girona us pot oferir informació, assessorament i suport
si teniu interès en aplicar el Balanç del Bé Comú a la vostra empresa, entitat, ajuntament, etc.